loader image

Avize de mediu

În conformitate cu art.2 din OUG nr. 195/2006 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, Avizul de Mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării.

            Acest aviz trebuie obținut în situația elaborării planurilor urbanistice solicitate în certificatul de urbanism: PUD (Plan Urbanistic de Detaliu), PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și PUG (Plan Urbanistic General) și atestă faptul că proiectul propus este în acord cu legislația de mediu în vigoare.

            Valabilitatea Avizului de Mediu este pe toată durata de derulare a proiectului, iar obținerea sa este obligatorie.

            HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe este actul normativ care detaliază procedura de reglementare și competențele de emitere ale Avizului de Mediu.

            Actele necesare la depunerea solicitării sunt:

  • Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70).
  • Notificare.
  • Dovada publicării a două anunțuri publice în Mass-Media, pentru planurile sau programele pentru care nu este necesară obținerea delegării de competență de la autoritatea publică centrală. (pentru planurile sau programele care se desfășoară pe raza teritorial administrativă a unui singur județ)

În cazul în care se dorește transferul unui Aviz de Mediu, este necesară elaborarea unei justificări/cereri motivate (în formatul precizat în legislație). La baza acesteia, trebuie să existe următoarele documente și declarații:

  • Cerere motivată prin care se solicită transferul Avizului de Mediu.
  • Declarație pe proprie răspundere, dată de către noul titular, că implementează programul/planul în aceleași condiții în care a fost emis inițial Avizul de Mediu.
  • Avizul de Mediu în original.
  • O copie xerox a actului care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului sau spațiului pentru noul proprietar. (ex. contract vânzare-cumpărare+extras C.F., contract închiriere, comodat etc.)