loader image

Acord de mediu

Actul necesar unei Autorizații de Construire, care dă dreptul beneficiarului să-și realizeze proiectul din punct de vedere al protecției mediului se numește Acord de Mediu. Acesta este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor pentru care a fost eliberat.

            La fel ca în cazul Autorizației de Mediu, orice schimbare care intervine ulterior obținerii Acordului de Mediu va necesita o revizuire a acestuia, iar în anumite situații, chiar și refacerea studiului de impact.

            La finalizarea proiectului (a construcției) și înainte de punerea în funcțiune a acetora, este necesar să fie solicitată și obținută Autorizația de Mediu.

Actele legislative care reglementează emiterea Acordului de Mediu și elaborarea Studiului de Impact sunt:

  • OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin L 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  • HG 455/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
  • ORD 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.
  • ORD MSPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
  • ORD MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera și de participare a publicului la luarea deciziei.

          La obținerea Acodrului de Mediu este necesar să fie prezentate următoarele acte:

  • O cerere de solicitare a obținerii Acordului de Mediu.
  • Notificare privind intenția de realizare a proiectului.
  • Memoriul de prezentare.
  • Studiul de Impact (Raportul privind impactul asupra mediului)
  • Anunțuri publice.

Activitățile care intră sub incidența Legii nr. 49 din 7 Aprilie 2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, necesită un regim special de parcurgere a procedurii de evaluare și a efectuării Studiului de Impact asupra mediului.

 În Ghidul Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate sau de interes comunitar, aprobat prin ORD 19/2010, se găsește conținutul necesar unui Studiu de Impact adecvat.

            Notificarea privind intenția de realizare a proiectului și Memoriul de prezentare pot fi elaborate de către proiectant.

            Realizarea Studiului de Impact și a Studiului de Evaluare poate fi realizată doar de către persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), independente de titularul proiectului. Aceleași persoane pot întocmi și notificarea privind intenția de realizare a proiectului și Memoriul de prezentare.

În funcție de locația și complexitatea proiectului, cât și de eficiența comunicării dintre beneficiar și proiectant sau persoana autorizată, elaborarea acestor documente durează între 7 și 17 zile lucrătoare.

            În schimb, o elaborare adecvată a unui Studiu de Evaluare necesită o perioadă mai lungă de timp (chiar și de câteva luni), în funcție de caracteristicile ariei care, ipotetic, ar putea fi afectată de implementarea proiectului. Activitățile de teren și studiile științifice riguroase sunt necesare pentru realizarea acesstui studiu.

            Emiterea Acordului de Mediu poate dura între 1 lună (pentru activități cu impact redus asupra mediului) și 4 luni (pentru activități cu impact semnificativ asupra mediului. Este bine de știut că în cazul activităților cu impact redus asupra mediului nu este necesară elaborarea unui Studiu de Impact.