loader image

Autorizatii de gospodarire a apelor

Din punct de vedere legislativ, obținerea actelor de reglementare în domeniul apelor este condiționată de ORD 828/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

            Administrația Națională „Apele Române”, sau subdiviziunile acesteia sunt reponsabile cu emiterea acestor acte normative.

Pentru obţinerea avizului de gospodărirea apelor / autorizaţiei de gospodărirea apelor elaborăm întreg dosarul ce trebuie depus la A.N. Apele Române S.A. Acest dosar trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere pentru obţinerea avizului / autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  • Documentaţie tehnică / Memoriu tehnic;
  • Schema generală a reţelei de canalizare;
  • Planuri de situaţie şi de încadrare în zonă;
  • Planul de prevenire şi intervenţie în cazul poluărilor accidentale;
  • Regulament de întreţinere şi funcţionare al reţelei de canalizare;
  • Alte documente și studii, la cererea autorităților.